ciąg PO WER i UE biało-czarny

 

 

 

Projekt „Droga do zatrudnienia”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer umowy: POWR.02.07.00-00-0039/16-00

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej grupy
45 Romów, w tym 30 kobiet i 15 mężczyzn zamieszkujących województwo dolnośląskie
(m.in. Wrocław i Kłodzko).

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – luty 2019.

Zakres działań podejmowanych w projekcie:

1. Diagnoza, nadzór, wsparcie:

 • wsparcie asystenta ds. pracy

 • diagnoza uczestników uwzględniająca płeć, wiek, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuację życiową, uwarunkowania kulturowe i możliwości lokalnego rynku pracy – prowadzona przez psychologa i doradcę zawodu

 • utworzenie Interdyscyplinarnej Grupy Konsultacyjnej, jako organu doradczego
  i monitorującego realizację projektu

2. Nowe umiejętności, kwalifikacje i motywacja:

 • szkolenia „miękkie” – w zakresie aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych

 • szkolenia zawodowe

 • pośrednictwo pracy

 • pomoc prawnika w sprawach mogących stać na przeszkodzie aktywizacji społeczno-zawodowej

 • spotkania z aktywistkami romskimi – kobietami sukcesu

3. Doświadczenie zawodowe:

 • 4-miesięczny staż zawodowy.

Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci mają szansę zdobyć kwalifikacje, wiedzę, umiejętności, poznać swoje mocne strony, ustalić profesjonalną ścieżkę rozwoju i podjąć staż, co może się przełożyć na znalezienie zatrudnienia już po projekcie.

Regulamin

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Dane osobowe do SL